TreeWork

TreeWork - stromolezci Klánovice

Pravidla pro kácení


Listnaté a jehličnaté stromy rostoucí mimo les je doporučeno kácet v době vegetačního klidu. Povinnost dodržení doby vegetačního klidu pro kácení dřevin však neplyne striktně z obecně závazného právního předpisu a vzhledem k vazbě vegetačního klidu na aktuální klimatické podmínky není období vegetačního klidu ani kalendářně závazně vymezeno. V geografických podmínkách České republiky lze za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. říjnem až 31. březnem kalendářního roku.

Povolení ke kácení není potřeba v případě, že strom má ve výšce 130 cm nad zemí obvod do 80 cm. Pokud má strom obvod větší, musí se žádat příslušný úřad o povolení ke kácení dřevin mimo les. A to i v případě roste-li strom na vašem pozemku.

Povolení ke kácení dřevin není třeba dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. i v přpadě, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Toto kácení je ale nutné oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Povolení ke kácení ovocných stromů není potřeba bez ohledu na výšku a obvod kmene.

Keře lze bez povolení kácet do souvislého keřového poroste 40 m2

Arboristické pojmyRez